Vanthu.bvtwqn@gmail.com HOTLINE: 0967 951 313

VIDEO

Bác sĩ chia sẻ về chống Covid 19

Bệnh Viện đa khoa Trung ương Quảng Nam phát triển chuyên khoa tim mạch

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2021

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2021 tại đây