PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: CN.Phan Trần Giang Hòa

Phó trưởng phòng: CN.Huỳnh Thị Tư

  1. Giới thiệu:

Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng được thành lập ngày 07/05/2008 theo Quyết định số 89/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

 

  1. Nhân sự:

Phòng Điều dưỡng có 05 thành viên. Trong đó 05 điều dưỡng ĐH điều dưỡng.

- 01 Trưởng phòng

- 01 Phó trưởng phòng

- 01 Điều dưỡng phụ trách khối nội

- 01 Điều dưỡng phụ trách khối ngoại và hành chính

- 01 Điều dưỡng phụ trách khối cận lâm sàng

 

  1. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

2. Xây dựng các mô hình chăm sóc theo quy định phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định

4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

5. Phối hợp các khoa, liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện; 

6. Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định 

7. Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

8. Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

 

  1. Thành tích đạt được:

Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 102/KT-BV ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

2018

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 6873/QĐ-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2019

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 270/QĐ-BYT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2021

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 955/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2017

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

QĐ số 6873/QĐ-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2019

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đến 2019

QĐ số 737/QĐ-BYT ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2021

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đến 2021

QĐ số 1660/ QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế