BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC 

ThS.BSCKII. Nguyễn Đình Hùng

Số điện thoại liên hệ: 0235 3571677

Lưu ý: Liên hệ Giám đốc BV giờ hành chính: từ 7h15 đến 16h30, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

ThS.BSCKII. Trần Dương Quân

  

IMG_0308_292dd.jpg

PHÓ GIÁM ĐỐC 

DSCKII. Lương Tấn Đức